Maandelijks archief: december 2016

openbaar onderzoek voor Milieu- en bouwvergunning

Beste Sympathisanten,

 

Het openbaar onderzoek voor de Milieu vergunning en de bouwvergunning is gestart op de gemeente Grimbergen. Iedereen kan dit ter plaatse gaan in kijken. hieronder de officiële mededelingen van Gemeente.

We zijn zelf momenteel het dossier aan het inkijken en zullen onze belangrijkste opmerkingen hier op de site zetten.

Indien u hulp nodig hebt met de bezwaarschriften aarzel niet ons te contacteren via mail op onze gekende addres.

 

 

Openbaar onderzoek stedenbouwkundige aanvraag Eurostadion-project

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C.

De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Het openbaar onderzoek loopt van 22 december 2016 tot en met 20 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Het volledige dossier kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Grimbergen bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen. Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 tot 11.30 en donderdagavond van 16.30 tot 19.15 uur.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningbeleid, vóór het einde van het openbaar onderzoek.”

 

 

Infovergadering milieuvergunningsaanvraag Eurostadion-project

Op woensdag 4 januari om 20 uur organiseert het gemeentebestuur van Grimbergen een informatievergadering over de milieuvergunningsaanvraag en het bijhorende openbaar onderzoek naar aanleiding van het geplande Eurostadion en andere infrastructuur op parking C.

Op 16 november 2016 ontving het gemeentebestuur van Grimbergen een bouwaanvraag voor het Eurostadion en de andere infrastructuur die Ghelamco Invest nv wenst te realiseren op Parking C. Voor een project van dergelijke omvang is ook een milieuvergunning nodig.

Het Eurostadion-project wordt ingedeeld als een klasse 1-inrichting en valt onder de beslissingsbevoegdheid van de deputatie van de provincieraad. De gemeente heeft enkel een adviserende bevoegdheid. De klasse duidt op de graad van mogelijke hinder die het project kan hebben op mens en milieu. Op 9 december 2016 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard door de dienst vergunningen van de provincie Vlaams-Brabant.

Het openbaar onderzoek voor de milieuvergunningsaanvraag moet nu binnen de 10 dagen opgestart worden en zal lopen van 16 december 2016 tot en met 14 januari 2017. In deze periode hebben inwoners en andere belanghebbenden de mogelijkheid om het dossier in te kijken en bezwaren te formuleren.

Bij dit openbaar onderzoek hoort ook een informatievergadering. Op woensdag 4 januari om 20 uur kunnen geïnteresseerden in het gemeentehuis van Grimbergen een uiteenzetting over de milieuaanvraag bijwonen en vragen stellen.

Voor de bouwvergunningsaanvraag zal nog een andere procedure opgestart worden.

Woensdag 4 januari om 20 uur
Gemeentehuis (raadzaal), Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

Model brief voor bezwaarschrift afschaffing buurtweg

beste sympathisanten ,

 

in bijlage een model tot bezwaarschrift voor de afschaffing van de buurtweg.

Bezwaarschrift_model

 

Volgende informatie is hierover consulteerbaar op de gemeentelijke website (zie: http://www.grimbergen.be/bekendmaking.html)

 

Bekendmaking openbaar onderzoek afschaffing buurtweg nr. 3

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2016 betreffende het voornemen om buurtweg nr. 3 in de mate dat die loopt over Parking C – Romeinsesteenweg ZN, 1853 Grimbergen – af te schaffen

Het volledige dossier ligt ter inzage bij onze dienst Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening – Prinsenstraat 3 – 1850 Grimbergen (openingsuren: ma-vr: 8 u.-11.30 u. en do-avond: 16.30 u.-19.15 u.) tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 24 november 2016 tot en met 24 december 2016.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek naar de gemeente verstuurd met een aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs.

Draag uw steentje bij en laat u horen in de openbare onderzoeken voor Buurtweg en Stadion

Geachte Sympathisanten,

Er gaat geen week voorbij of het EuroStadion, komt op één of andere manier in het nieuws zie daarvoor de links aan het einde van het artikel.
U vernam het zeker in de pers de afgelopen weken, Ghelamco kreeg na een hele saga ( perslek MOW, terug trekking MER en indiening nieuwe cijfers) goedkeuring voor zijn MER en diende daaropvolgend zijn Bouw aanvraag in bij de gemeente Grimbergen.
Ghelamco komt zoals eerder hier vermeld  ook zijn  goed nieuws show brengen in het cc maandag 12 december

Wat wil dit nu zeggen ?

Wat kunnen Wij als burger  wel doen ?

Wil dit zeggen dat voor Ghelamco de buit binnen is ? Nee een MER gaat enkel kijken of er rekening is gehouden met effecten van een project en of er genoeg  rekening is gehouden met alternatieven, impact op milieu, dier en mens, …

 

Er valt op te merken dat er in het goedkeuringsverslag van het MER werd aangegeven dat er geen oordeel werd gegeven over al dan niet conform zijn aan het GRUP.
Het GRUP is het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan, hierin staat oa de invulling die het Vlaams gewest heeft voorzien voor parking C, maximaal 50.000 m2 recreatie en 20.000m2 kantoren,hier spreken we van een project van vele malen deze omvang met ondergrondse parking nl 1 100 000 m2 u leest het goed 1,1 miljoen vierkante meter.

 

De grootste moeite werd er gedaan om onder de 50.000m2 en 20.000m2 te blijven men zorgde via getover met cijfers dat er slecht 46.566 en 19.852 vierkante meter. een mooie samenvatting vind u trouwens hier

 

Het grappige / trieste van de zaak is dat ten tijde van “wedstrijd” dat 1 van de drie promotoren toen al aangaf dat zijn project niet in het GRUP zou passen, voor Ghelamco echter geen probleem…….

 

Door het MER te lezen kunnen we er de fouten en de verkeerde aannames uithalen en deze melden in eerst instantie aan de gemeente opdat zij niet anders kunnen dan geen bouw aanvraag af te leveren, later kunnen we daarmee naar de deputatie en nog later naar de raad voor vergunningsbetwistingen….

 

Uw stem laten horen tijdens het openbaar onderzoek heeft zeker nut en kan dit megalomane project nog steeds tegenhouden.

 

Wie de linken hierboven bekijkt begrijpt dat dit niks meer te maken heeft met de rode duivels of RSC Anderlecht maar alles voor het EK2020.
Het project gaat ook veel verder dan enkel maar een stadion er komt een zogenaamde innovatie campus die bij de hele lengte van het terrein omvat, het paard van Troje in dit vastgoed project.

 

In tegenstelling tot wat Dhr Van Hengel en Dhr Courtois beweerden er wel degelijk overheidsgeld naar dit project gaat en nog geen klein beetje minstens 300 M euro.

 

Belangrijk Hordes :

Er zijn voor het Eurostadion  nog een paar belangrijke hordes te nemen, nl de afschaffing van de buurtweg, over parking C het openbaar onderzoek loopt hiervoor tot 24 december :
bezwaren kunnen worden gemaakt via aangetekend schrijven of tegen afgifte met ontvangstbewijs op de gemeente.
U kan daar als bewoner van Grimbergen bezwaar toe indienen.

 

De burgemeester van Grimbergen had aangegeven dat bezwaarschriften uniek moeten zijn en dat dezelfde verschillende bezwaarschriften zouden worden aanzien worden als 1 bezwaarschrift
We kunnen u indien gewenst helpen met dit bezwaarschrift, laat het ons weten.

 

 Wat kan er in dit bezwaarschrift zoal worden aangehaald :

 

  1. het feit dat u deze weg die schuins over parking C loopt gebruikt, hebt om richting Wemmel en Verregat te stappen of andersom om bijvoorbeeld naar het zwembad van Strombeek te stappen of naar het CC
  2. het feit dat de enige reden voor de afschaffing het mogelijk maken is van een megalomaan verkeersaantrekkend bouwwerk
  3. het feit dat de buurtweg eigendom is van de burgers en dat deze wordt overgedragen aan een privé-bedrijf dat enkel maar winst maximalisatie tot doel heeft, zeker geen openbaar nut
  4. het feit dat de buurtweg onder de marktprijs wordt verkocht, gezien er middels het MER blijkt dat er ook hotels en kantoren gaan gehuisvest worden op deze top locatie rond Brussel
  5. in het MER voor het stadion wordt er gerekend op een modal shift naar zwakke weggebruikers, is het dan logisch een buurtweg af te schaffen die precies dat doel heeft ?
  6. buurtwegen zijn in tijden  van files en gevaarlijk verkeer een veilige haven voor zwakke weggebruikers, zie dit ook in de recente ontwikkelingen van het fietsnet in Vlaanderen. Zouden we daarom niet beter deze buurtweg rehabiliteren ipv af te schaffen.
  7. de buurtweg wordt regelmatig gebruikt om verbinding te maken tussen de groene tuintje thv Panoramastraat in Wemmel en Treft Gentsestraat anderzijds
  8. de afschaffing van deze buurtweg zou het stappen naar Wemmel en Verregat gevoelig langer maken en mensen tot auto gebruik stimuleren
  9.  In de jaren 70 werd de fietsers en voetgangers passerelle aangelegd over de A12 dit vormt een feitelijke verlenging van de buurtweg hoewel het stuk van thv de Gentsestraat in tegenstelling tot het stuk van buurtweg nr3 werd afgeschaft.

 

Verder diende Ghelamco ook zoals eerder gezegd zijn bouwaanvraag in bij de gemeente Grimbergen, het openbaar onderzoek daaromtrent zou starten op het einde van de maand December, ook hier hebben we uw hulp zeker nodig, iedereen kan daar bezwaar tegen aantekenen.

 

Dit project is een ramp voor de mobiliteit van de ganse Noordrand, nefast voor het fijn stof
 Wij lezen momenteel nog het MER  (> 1200 pagina’s) door en gaan de bouwaanvraag inzien zodra deze openbaar is.
Hier kan u nog de linken vinden naar het goedkeurde MER.

Samengevat :

We moeten nu met zijn allen bezwaarschriften indien voor zowel de buurtweg als later voor de ontwikkelingen op Parking C stadion, innovatie campus ….
Contacteer ons voor meer info of indien u hulp nodig heeft met uw bezwaarschrift
wat verscheen er zoal in de pers :